Wizualizacje produktu 3D

Pack­shot to reklamowa wizualizacja produktu, zdję­cie wy­ko­na­ne w bar­dzo wy­so­kiej ja­ko­ści i z wiel­ką dba­ło­ścią o uchwy­ce­nie wszyst­kich de­ta­li. Zdję­cia takie wy­ko­nu­je się w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym stu­diu fo­to­gra­ficz­nym lub ge­ne­ru­je kom­pu­te­ro­wo, wy­ko­rzy­stu­jąc wir­tu­al­ny model przed­mio­tu. Prze­wa­gą wi­zu­ali­za­cji nad zdję­cia­mi rze­czy­wi­sty­mi jest moż­li­wość stwo­rze­nia obiek­tów jesz­cze nie ist­nie­ją­cych fi­zycz­nie. Obec­nie coraz czę­ściej ma miej­sce sy­tu­acja, gdy kam­pa­nia re­kla­mo­wa po­ja­wia się w me­diach dużo wcze­śniej niż sam pro­dukt na rynku, więc wy­ko­na­nie jego rze­czy­wi­ste­go zdję­cia po pro­stu nie jest moż­li­we.