Panoramy 360

Panoramy 360 stopni po­zwa­la­ją na swo­bod­ne roz­glą­da­nie się po wnę­trzu do­wol­nej lo­ka­cji lub oglą­da­niu jej z ze­wnątrz po­przez widok do­oko­ła niej.

Z po­wo­dze­niem mogą być sto­so­wa­ne do za­pre­zen­to­wa­nia wnętrz miesz­kal­nych, biu­ro­wych czy usłu­go­wych – mamy moż­li­wość po­roz­glą­da­nia się, po­więk­sze­nia ob­ra­zu, aby le­piej przyj­żeć się szcze­gó­łom wy­stro­ju wnętrz. Na­to­miast ze­wnę­trza po­tra­fią uka­zać obiekt, np. nowo bu­do­wa­ny biu­ro­wiec, po­śród jego na­tu­ral­ne­go oto­cze­nia, wraz z dro­ga­mi do­jaz­do­wy­mi i po­bli­skim par­kiem.

Roz­wi­nię­ciem tech­no­lo­gii pa­no­ra­my 360 jest usłu­ga wir­tu­al­ne spa­ce­ry, która wpro­wa­dza­ją więk­szą licz­bę lo­ka­cji, po któ­rych użyt­kow­nik „spa­ce­ru­je”, ko­rzy­sta­jąc z od­po­wied­nich łącz­ni­ków. Na­to­miast naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cym z Pań­stwa pra­gnie­my za­ofe­ro­wać kom­plet­ne roz­wią­za­nie pod nazwą wi­zu­ali­za­cje in­te­rak­tyw­ne, gdzie dzię­ki peł­nej swo­bo­dzie ruchu można nie tylko do­wol­nie zwie­dzać przed­sta­wia­ną lo­ka­li­za­cję, ale także wcho­dzić w in­te­rak­cję ze znaj­du­ją­cy­mi się w niej przed­mio­ta­mi.