Interaktywne makiety

Makieta jest najbardziej klasyczną formą prezentacji nie­istniejących jeszcze obiektów wkomponowanych w ist­niejącą już przestrzeń.

Makiety, choć od stuleci niewiele się zmieniły, nadal są bardzo atrakcyjną i praktycznie podstawową formą pre­zentacji planów realizacji nowych inwestycji architekto­niczno budowlanych.

Dzięki osiągnięciom współczesnej techniki można wzbo­gacić klasyczne makiety o bardziej atrakcyjne, nowocze­sne elementy interaktywne. Łącząc klasyczną makietę z efektownymi możliwościami elektroniki, automatyki i in­formatyki możliwe jest uzyskanie sterowanej kompute­rowo makiety interaktywnej.

Jedną z najprostszych, a mimo to bardzo efektownych, form interakcji z użytkownikiem jest podświetlanie odpo­wiednich elementów makiety w zależności od opcji wy­branych na ekranie komputera.

Dobrze przygotowana aplikacja komputerowa pozwala na wyświetlanie określonych treści w ścisłym połączeniu z sytuacją na makiecie rzeczywistej.

Możliwe staje się, więc przeglądanie wirtualnych mode­li 3D, czy wręcz spacerowanie po wirtualnej przestrzeni makiety na ekranie komputera w połączeniu z automa­tyczną zmianą elementów na makiecie rzeczywistej w za­leżności od sytuacji w przestrzeni wirtualnej.

Makiety interaktywne trafiają, tym samym do odbiorców w każdym wieku i o różnych gustach. Nawet, jeśli kogoś nie zainteresują wszystkie zastosowane w makie­cie rozwiązania, to jakieś jej elementy na pewno przypad­ną mu do gustu i pozytywnie odcisną się w jego pamię­ci.